• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

860 дин.

Српски народ од свога постања у жижи је светског битисања

Епска поезија 978-86-7396-350-1 14х21 cm, 158 стр. тврди повез 2012.
Подели

„Не­дељ­ко По­па­ра је сво­јим жи­вот­ним опре­де­ље­њем вој­ник, по обра­зо­ва­њу со­ци­о­лог, а по во­ка­ци­ји по­е­та. Ако то­ме до­да­мо да је и срп­ски гу­слар – ето раз­ло­га да бо­ље схва­ти­мо за­што је узео де­се­те­рац као је­ди­ну фор­му, да се њим про­ше­та кроз срп­ску исто­ри­ју од нај­ра­ни­јих по­че­та­ка до да­на­шњих да­на.

Ова ње­го­ва по­е­ма Срп­ски на­род од сво­га по­ста­ња у жи­жи је свет­ског би­ти­са­ња, има не­што ви­ше од три хи­ља­де сти­хо­ва, ко­је од пр­вог до по­след­њег пра­ти ри­ма, па је при­јем­чљи­во за ухо и лак­ше се пам­ти, а по­што је де­се­те­рац мо­же се ка­зи­ва­ти и уз га­њи­ве гу­слар­ске стру­не, па ето ме­ле­ма и за ду­шу…“ (из поговора Божидара М. Глоговца)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.