• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

550 дин.

Којекуде – Срби у памет се

Епска поезија 978-86-7396-288-7 13,5х20,5 cm, 126 стр. тврди повез 2011.
Подели

Ко­је­ку­де – Ср­би у па­мет се, eпски спев Не­дељ­ка С. По­па­ре, ис­пе­ван је у де­се­тер­цу, нај­че­шћем сти­ху срп­ске еп­ске по­е­зи­је, ко­ји се сма­тра и нај­зре­ли­јим из­ра­зом срп­ског фол­кло­ра. Вр­ли­не де­се­те­рач­ке сти­ли­сти­ке ко­је кра­се овај спев, про­ис­те­кле су из не­сум­њи­ве чи­ње­ни­це да је По­па­ра по­у­здан зна­лац срп­ске епи­ке и да је бес­пре­кор­но овла­дао теч­ном и уз­бу­дљи­вом ме­ло­ди­јом де­се­тер­ца. Ово ис­ку­ство му је срећ­но по­слу­жи­ло као си­гу­ран ства­ра­лач­ки осло­нац и ду­хов­ни во­дич кроз бо­га­то на­сле­ђе де­се­те­рач­ког пе­снич­ког је­зи­ка. У том на­сле­ђу пре­по­знао је и от­крио но­ве из­ра­жај­не мо­гућ­но­сти и пло­до­твор­но их оства­рио у вла­сти­том пе­снич­ком тек­сту.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.