• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

740 дин.

Херцеговина јуначка крајина – избор народних пјесама

Приредио: Ратко Ш. Бабић

Епска поезија 978-86-7396-300-6 14х20,5cm, 167 стр. броширано 2011.
Подели

У див­ном са­зве­жђу ода­бра­них хер­це­го­вач­ких ју­на­ка ко­ји су до­стој­ни оп­ште сла­ве и пе­снич­ке хва­ле, пре­по­зна­тљи­вим од­сја­јем оза­рен је лик мла­дог вој­во­де Мак­си­ма Ба­ћо­ви­ћа. Ле­ги­тим­ни на­род­ни во­ђа, за­точ­ник ве­ли­ке иде­је о Хер­це­го­ви­ни, вој­во­да Мак­сим је на­род­на узда­ни­ца, во­ља и сна­га на­ро­да, ми­сао и енер­ги­ја ко­ја га во­ди. До­че­кан је са уз­ви­ше­ним ус­хи­ће­њем кад се по­ја­вио пред вој­ском, на ко­њу, млад и лиеп. Сти­гао је из на­род­ног пре­да­ња и ле­ген­де да по­ве­де рат­ни­ке на бој­но по­ље. Над Хер­це­го­ви­ном је бли­ста­во за­тре­пе­ри­ла ње­го­ва звие­зда, а он­да је оти­шао у пе­сму (Кад по­ги­бе вој­во­да Мак­си­ме / Па­де гла­ва, из­не­мо­же сна­га)…

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.