• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

600 дин.

Родбинске везе Орловића, Мартиновића и Самарџића

Баштина 978-86-7396-290-0 14х20,5cm, 152 стр. броширано, илустр. 2011. , ,
Подели

Од истог аутора

Саво Т. Самарџић

Пр­ви дeo књиге, Од Ор­ло­ви­ћа до Са­мар­џи­ћа, об­у­хва­та пет гла­ва, у ко­ји­ма се рас­по­ло­жи­вом гра­ђом до­ка­зу­је ка­ко се раз­ви­ја­ла по­ро­ди­ца која је по­те­кла од Па­вла Ор­ло­ви­ћа, ко­сов­ског ју­на­ка, у ко­јим прав­ци­ма се кре­та­ла и где се за­у­ста­вља­ла. Овај део ис­тра­жи­ва­ња по­чи­ње од вре­ме­на Ко­сов­ског бо­ја.

Дру­ги део књи­ге, ба­ви се раз­во­јем по­ро­ди­це Мар­ти­но­ви­ћа, са по­себ­ним ак­цен­том на ди­на­сти­ју Пе­тро­ви­ћа. Кон­крет­но се ба­ви Ње­го­шем, Св. Пе­тром, вла­ди­ком Да­ни­лом и Гор­ским ви­јен­цем.

Тре­ћи део књи­ге – Пам­ће­ње Са­мар­џи­ћа, садржи породичне приче које по својој уверљивости и универзалности дају допринос српској литератури. По­се­бан про­стор је дат Са­мар­џи­ћи­ма из Џи­но­ве Ма­ха­ле, и оно­ме што је за њих ди­рект­но ве­за­но, до­се­ља­ва­ње из Кри­во­ши­ја и да­ље од­се­ља­ва­ње. По­себ­но је об­ра­ђе­но стра­да­ње њи­хо­вог огран­ка у Вој­во­ди­ни од стра­не ма­ђар­ских фа­ши­ста. При­ка­за­но је и са­вре­ме­но об­на­вља­ње ве­за са са­пле­ме­ни­ци­ма из Кри­во­ши­ја.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.