• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

1.200 дин.

Грозд живота; преци и потомци братства Чворовића

, Документи 978-86-7396-353-2 17х26 cm, 366 стр. тврди повез, илустр. 2012. , ,
Подели

Од истог аутора

„Дра­го­мир Ми­лан Бо­шњак и Ве­ли­бор Чво­ро прихватили су се подухвата да о пре­ци­ма и по­том­ци­ма брат­ства Чво­ро­ви­ћа ‘ис­при­ча­ју’, ис­тра­жи­вач­ки што све­стра­ни­је са­гле­да­ју, про­шлост то­га брат­ства, њи­хов жи­вот, се­о­бе и де­о­бе, су­ро­ва вре­ме­на веч­не бор­бе за оп­ста­нак и са­мо­бит­ност, ис­так­ну­те прет­ке и брат­стве­ни­ке и ‘обич­не смрт­ни­ке’ но­во­га до­ба и њи­хо­ве по­том­ке по му­шкој и жен­ској ли­ни­ји. Ова књига је нај­леп­ши дар сво­ме ро­ду, ко­ји се не мо­же ни­чим ме­ри­ти, осим веч­не за­хвал­но­сти за труд, њи­хов и њи­хо­вих са­рад­ни­ка. И исто­ри­ја је то по­је­ди­них ме­ста и брат­стве­ни­ка на ши­рим про­сто­ри­ма Бал­ка­на, па­жљи­во сат­ка­на у ле­пу при­чу, по­пут ле­ген­ди. […] За­хва­љу­ју­ћи овој књи­зи са­зна­ће брат­стве­ни­ци да има­ју сво­је ро­ђа­ке у За­гра­ду, Бе­зу­ју, Ми­о­ши­ћи­ма, Мо­кром, Шљи­ван­ском, Ви­хо­ви­ћи­ма, Вој­ном, Го­њу, Ша­ре­ни­ку, До­њој Кра­ва­ри­ци, Уско­ци­ма, Ли­си­ца­ма, За­глав­ку, Ка­ра­ма, Но­вом Мом­чи­ло­ву, Про­ку­пљу, Ари­ља­чи и Шу­ма­ни­ма. […]

Ова књи­га ће би­ти дра­го­це­ни дар и украс у ку­ћа­ма, не са­мо по­то­ма­ка то­га ро­да, већ и у би­бли­о­те­ка­ма и би­ће под­сти­цај дру­ги­ма да кре­ну њи­хо­вим ста­за­ма и са­чу­ва­ју од за­бо­ра­ва и од­на­ро­ђи­ва­ња здра­вог је­згра срп­ског на­ро­да, из свих ро­до­ва и свих кра­је­ва, ра­су­тих и вре­ме­ном из­гу­бље­них у ра­зним ве­ра­ма, на­ро­ди­ма, др­жа­ва­ма и кон­ти­нен­ти­ма. […]” (Из поговора проф. др Ђорђа О. Пиљевића)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.