• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

980 дин.

Косовска битка, велика српска победа

Векови 978-86-7396-478-2 16x24 cm, 231 стр. тврди повез, фотографије 2014. ,
Подели

Од истог аутора

Вељко Д. Антуновић

Књига „Косовска битка, српска победа“ састављена је од четири дела. У првом делу разматрају се по­ли­тич­ка и вој­на зби­ва­ња до вре­ме­на бит­ке. Да­ти су крат­ки опи­си раз­во­ја јед­не и дру­ге др­жа­ве и њи­хо­вих вој­ски, ста­ње у Евро­пи пред бит­ку, срп­ски и тур­ски су­ко­би пре бит­ке. Други део са­др­жи ге­о­граф­ски и оро­граф­ски опис про­сто­ра Ко­со­ва као јед­не ре­ги­је, као и ње­гов стра­те­гиј­ски и так­тич­ки зна­чај са вој­ног гле­ди­шта и про­стор бо­ји­шта на ко­јем сe од­и­гра­ла бит­ка. Поред битних показатеља о току и исходу битке, трећи и четврти део књиге садрже вредне картографске шеме бојишне про­сто­ри­је, ка­ко по са­др­жа­ју деј­ста­ва, та­ко и по фа­за­ма из­во­ђе­ња бит­ке.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.