• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

1.100 дин.

Књижевно дело Милоша Црњанског

Осветљења 978-86-7396-543-7 13,5x21 cm, 271 стр. броширано
Подели

Од истог аутора

Радован Вучковић

„Ми­лош Цр­њан­ски глав­на је лич­ност срп­ске аван­гард­не књи­жев­но­сти. Јав­но­сти се нај­пре пред­ста­вио драм­ском игром Ма­ска, а по­том је об­ја­вљи­вао кри­ти­ке, пе­сме, но­ве­ле, ро­ма­не, пу­то­пи­се и ме­мо­а­ре и у свим жан­ро­ви­ма до­се­гао нај­ви­ше вред­но­сти, уз исто­вре­ме­но њи­хо­во ино­ви­ра­ње, па се мо­же ре­ћи да је Цр­њан­ски и нај­зна­чај­ни­ји аван­гар­дист ко­га су Ср­би има­ли. Ње­го­ви аван­гард­ни по­ку­ша­ји ни­су би­ли од­већ ра­ди­кал­ни, али је­су успе­шни, па Цр­њан­ски спа­да у ма­ли број пи­са­ца ко­ји су сво­је но­ва­тор­ске за­ми­сли пре­то­чи­ли у де­ла трај­не вред­но­сти. Притом, у тој же­љи да пи­ше на нов на­чин, Цр­њан­ски је из­гра­дио спе­ци­фи­чан стил ко­ји ис­ка­че сво­јом осо­бе­но­шћу из оп­штих стил­ских ка­рак­те­ри­сти­ка по­кре­та и епо­хе ко­јој је при­па­дао. И про­грам­ске за­ми­сли Цр­њан­ски је уоб­ли­ча­вао пре­по­зна­тљи­вим и ори­ги­нал­ним је­зи­ком ко­јим се из­два­ја­ју из ма­се се­риј­ских тек­сто­ва те вр­сте.

Де­ло Цр­њан­ског, на­и­ме, нео­дво­ји­во је од ши­ро­ко схва­ће­ног сред­њо­е­вроп­ског екс­пре­си­о­ни­зма. Пре­о­вла­ђу­ју­ћа фи­ло­зо­фи­ја у ње­го­вим кри­тич­ким и по­е­тич­ким про­јек­ти­ма, ко­је је по­ну­дио по­чет­ком два­де­се­тих го­ди­на, ни­су се раз­ли­ко­ва­ли мно­го од оп­штих пред­ста­ва екс­пре­си­о­ни­зма. Ме­ђу­тим, Цр­њан­ски је ту из­на­шао ре­ше­ња, чак их је и име­но­вао, ко­ја ука­зу­ју на ње­гов ин­ди­ви­ду­ал­ни до­при­нос ко­ји је, као ја­ка ства­ра­лач­ка лич­ност, дао оп­штим на­сто­ја­њи­ма аван­гар­де. На­звао је сво­ју ва­ри­јан­ту но­во­га књи­жев­ног сме­ра су­ма­тра­и­змом, сма­тра­ју­ћи да је тај изам про­из­и­шао из бру­тал­них рат­них при­ли­ка. И за­ми­сао сло­бод­ног сти­ха, ко­ју је пре ње­га об­зна­нио Све­ти­слав Сте­фа­но­вић, Цр­њан­ски је фор­му­ли­сао крат­ко и прег­нант­но, под­ра­зу­ме­ва­ју­ћи на­шу књи­жев­ну си­ту­а­ци­ју, иако је био упу­ћен, као по­ли­гло­та, у све оно што се та­да де­ша­ва­ло на сце­ни аван­гард­не књи­жев­но­сти у Евро­пи.“ (Из Увода)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.