• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.
Попуст

650 дин.

Мала приношења

Осветљења 978–86–7396–554-3 14x20,5 cm, 270 стр. броширано
Подели

Нова књига књи­жев­но­кри­тич­ких тек­сто­ва др Мића Цвијетића об­у­хвата ши­рок књи­жев­но­и­сто­риј­ски про­стор, од пр­ве срп­ске пе­сни­ки­ње Је­фи­ми­је до са­вре­ме­них пи­са­ца. Ње­но за­о­кру­же­ње пред­ста­вља текст „Еп­ски уни­вер­зум“, по­све­ћен де­лу Дра­га­на Ла­ки­ће­ви­ћа о Ву­ко­вим еп­ским пе­ва­чи­ма и ју­на­ци­ма. Аутор је сабрао своје текстове представљене на књижевним скуповима и посвећене До­си­те­ју Обрадовићу, Бог­да­ну По­по­ви­ћу, Јо­ва­ну Скер­ли­ћу, До­бри­ци Ћо­си­ћу, Дра­го­сла­ву Ми­ха­и­ло­ви­ћу, Ми­о­дра­гу Па­вло­ви­ћу, Сло­бо­да­ну Ра­ки­ти­ћу, Мо­му Ка­по­ру, Рај­ку Пе­тро­ву Но­гу и другима.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.