• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

860 дин.

У лепој домовини Лужичких Срба

Путописи 978-86-7396-222-1 14,5х21 cm, 238 стр. броширано, илустр. 2009. ,
Подели

Аутор излаже путо­пи­сне им­пре­си­је и исто­риј­ске чи­ње­ни­це о Лужичким Србима и опи­су­је про­шлост и са­вре­ме­ност Лу­жич­ких Ср­ба, по­ли­тич­ке при­ли­ке, иден­ти­тет, тра­ди­ци­ју. Пред­ста­вље­ни су и нај­и­стак­ну­ти­ји пред­став­ни­ци лу­жич­ко­срп­ског књи­жев­ног, на­уч­ног и кул­тур­ног жи­во­та и кул­тур­не ин­сти­ту­ци­је Лу­жич­ких Ср­ба.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.