• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

700 дин.

Sećanja i osećanja

Путописи 978-86-7396-906-0 14х21 cm, 78 стр. тврди повез, фотографије 2024. ,
Подели

„Пред на­ма је збир­ка крат­ких за­пи­са Ве­ре Ра­де­ке Се­ћа­ња и осе­ћа­ња, че­твр­та књи­га по ре­до­сле­ду об­ја­вљи­ва­ња. Пре ове књи­ге, об­ја­ви­ла је две збир­ке љу­бав­не по­е­зи­је и јед­ну збир­ку пе­са­ма о Ис­тан­бу­лу и дру­гим ме­сти­ма и пре­де­ли­ма Тур­ске. Ова је збир­ка на­ста­ла по­сле ње­них пу­то­ва­ња по тој зе­мљи, мо­же се ре­ћи да је у пи­та­њу бе­ле­жни­ца ути­са­ка са без­број­ним лир­ским при­зо­ри­ма, од­но­сно, да се ме­та­фо­рич­ки из­ра­зи­м, реч је о лир­ским за­чи­ни­ма Ори­јен­та. Она је ре­зул­тат лич­ног опа­жа­ња пе­сни­ки­ње и ње­ног емо­тив­ног про­жи­вља­ва­ња.

Збир­ка се са­сто­ји од два де­ла, пр­вог ко­ји се од­но­си на Ис­тан­бул и дру­гог ко­ји се од­но­си на дру­ге де­ло­ве Тур­ске.

Она се ба­ви исто­ри­јом, оби­ча­ји­ма, ста­ри­на­ма, во­ли исто­риј­ска ме­ста, ода­ност тра­ди­ци­ји, тем­пе­ра­мент љу­ди, то­пли­ну, њи­хо­ву енер­ги­ју, ми­рис ча­је­ва из чај­џи­ни­ца и са стр­мих бре­жу­ља­ка Ри­зе, вру­ћих ђе­вре­ка улич­них про­да­ва­ца, сла­ду­њав ми­рис оле­ан­дра, во­ли ве­че на Бос­фо­ру… Из тих за­пи­са ви­ди се њен лич­ни став пре­ма све­му са чим се су­сре­ће и пре­ма жи­во­ту уоп­ште, њен укус, вред­но­ва­ње учи­ње­них ко­ра­ка у про­шло­сти и са­да­шњо­сти, ње­на спо­соб­ност да се­лек­ту­је из­ве­сне ства­ри и по­ја­ве, не­ке да при­ка­же у гло­ба­лу, а не­ке до де­та­ља.“ (Из рецензије Радојке Милошевић)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.