• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

800 дин.

Вредновање књижевног текста

Осветљења 978-86-7396-451-5 14x20,5 cm, 190 стр. броширано 2014.
Подели

Пр­ви блок књиге Вред­но­ва­ње књи­жев­ног тек­ста чи­не че­ти­ри огле­да представљена на са­ве­то­ва­њи­ма о књи­жев­но­сти за де­цу и об­ја­вље­на у ча­со­пи­су Де­тињ­ство.

Дру­ги блок та­ко­ђе са­др­жи че­ти­ри ра­да. Два су по­све­ће­на де­лу Иве Ан­дри­ћа, а на­пи­са­на су пово­дом обе­лежа­ва­ња 50. го­ди­шњи­це до­де­ле Но­бе­ло­ве на­гра­де за књи­жев­ност и 120. го­ди­шњи­це Ан­дри­ће­вог ро­ђе­ња, док је тре­ћим ра­дом осве­тљен зна­чај Ви­шњи­ће­ве сло­бо­дар­ске еп­ске пе­сме, а че­твр­тим функ­ци­о­нал­ност чи­ње­нич­ног и има­ги­на­тив­ног у про­зи Ти­хо­ми­ра Не­сто­ро­ви­ћа.

Тре­ћи блок ру­ко­пи­са садржи при­ка­зе два­на­ест но­вих књи­га (Простор молитве Слободана Јовића, Бернардијева соба Слободана Тишме, Велики рат Слободана Гаталице итд.), об­ја­вље­них у пе­ри­о­ду од 2009. до 2013. го­ди­не, ко­ји су да­ти хро­но­ло­шки – по ре­до­сле­ду њи­хо­вог об­ја­вљи­ва­ња.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.