• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

630 дин.

Одлазак на острво Арт; Подстицаји, 1

Савремена поезија 978-86-7396-331-0 14х20,5 cm, 358 стр. тврди повез, илустр. 2012.
Подели

Ру­ко­пис Од­ла­зак на остр­во Арт у три де­ла, је­дин­ствен је пе­снич­ки про­је­кат на­пи­сан на срп­ском је­зи­ку, не са­мо сто­га што за­пре­ма око хи­ља­ду стра­ни­ца, већ и због вр­ло ви­со­ког естет­ског и ин­те­лек­ту­ал­ног ни­воа, због ујед­на­че­но­сти у об­ли­ко­ва­њу по­ет­ске ма­те­ри­је и из­ра­зи­то на­гла­ше­не сим­бо­ли­за­ци­је по­ет­ске ми­сли. Зо­ран Бо­ги­ће­вић је пред пу­бли­ку ста­вио сво­је жи­вот­но де­ло, свој лир­ски „днев­ник” ко­ји је еруп­тив­ном сна­гом ства­рао це­лог жи­во­та по­ка­зу­ју­ћи ти­ме из­у­зет­но бо­гат и ди­на­ми­чан уну­тра­шњи жи­вот, ве­ли­ку ду­хов­ну ак­тив­ност, јер ње­го­ва по­е­зи­ја по­чи­ва на по­зна­ва­њу све­ко­ли­ког ци­ви­ли­за­циј­ског кул­тур­ног бла­га, као и сло­вен­ске ми­то­ло­ги­је ко­ја још жи­ви у тра­го­ви­ма у ис­ку­ству са­вре­ме­ног чо­ве­ка, по­себ­но чо­ве­ка ис­точ­не кра­ји­не. (Из поговора Милице Јефтимијевић Лилић)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.