• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

860 дин.

Поглед из оштрог угла

Савремена поезија 978–86–7396–581-9 14x21 cm, 279 стр. тврди повез 2016.
Подели

„По­сле при­ме­ре­не па­у­зе, ко­ја има ду­бље ства­ра­лач­ке раз­ло­ге, Вје­ко­слав Ву­ка­дин књи­жев­ном све­ту ну­ди сво­ју но­ву пе­снич­ку књи­гу, По­глед из оштрог угла. Раз­у­ђен и сло­је­вит ру­ко­пис, нај­о­бим­ни­ји ко­ји смо до­сад има­ли у ру­ка­ма. Са­ста­вљен од се­дам ци­клуса но­вих пе­са­ма, лир­ских за­пи­са и про­зних фраг­ме­на­та, са ауто­по­е­тич­ним на­гла­сци­ма и фи­ло­зо­фич­ним искри­ца­ма. Че­му је при­до­дао по­себ­ну це­ли­ну, из­бор пе­са­ма из сво­јих ра­ни­јих збир­ки, из са­ра­јев­ских и ро­тер­дам­ских жи­вот­них и пе­снич­ких де­о­ни­ца.

По­ну­ђе­но пе­снич­ко мно­штво Вје­ко­сла­ва Ву­ка­ди­на ни­је ла­ко са­вла­да­ти, ана­ли­зи­ра­ти и сми­сле­ни­је ту­ма­чи­ти. Спе­ци­фич­но по ма­ги­страл­ним то­ко­ви­ма и ру­кав­ци­ма, се­ман­ти­ци и сим­бо­ли­ци, као и ком­по­зи­ци­о­ној струк­ту­ри, од се­дам но­вих пе­снич­ких це­ли­на, од­но­сно кру­го­ва. Пе­сник је упра­во та­ко сво­је це­ли­не и озна­чио, а три је и до­дат­но те­о­риј­ски де­фи­ни­сао: Тре­ћи круг / Со­не­ти, Че­твр­ти круг / Му­дре стро­фе и Ше­сти круг / Лир­ски фраг­мен­ти. […]

Вје­ко­слав Ву­ка­дин је на­пи­сао увер­љи­ву пе­снич­ку књи­гу о жи­во­ту, ко­ји, по Ме­ши Се­ли­мо­ви­ћу, ‘ни­је свет­ко­ви­на већ нај­че­шће тр­пље­ње’. Свој сло­же­ни ства­ра­лач­ки те­ста­мент. Књи­гу о са­мо­ћа­ма, те­ско­ба­ма, се­ћа­њи­ма и мно­го че­му дру­гом.“ (Из поговора др Мића Цвијетића)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.