• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

630 дин.

Тетоважа ума

Савремена поезија 978-86-7396-334-1 14х20,5 cm, 130 стр. броширано 2012. ,
Подели

Од истог аутора

Милица Јефтимијевић Лилић

Нај­но­ви­ја књи­га Ми­ли­це Јеф­ти­ми­је­вић Ли­лић Те­то­ва­жа ума је­ књи­га о љу­ба­ви, по­е­зи­ји, бли­жњи­ма и смр­ти. Ње­на пе­снич­ка ре­флек­си­ја је про­же­та сли­ка­ма су­ро­ве са­вре­ме­но­сти. По­де­ље­на у че­ти­ри ци­клу­са: „До­дир све­ми­ра“, „Ре­чи и пе­сни­ци“, „Си­же бо­ла“ и „По­е­ти­ка до­ба“ ова књи­га је ком­плек­сан пе­снич­ки за­хват у са­му су­шти­ну по­сто­ја­ња ње­ног лир­ског ја, ко­је по­ред еру­ди­ци­је по­се­ду­је и емо­тив­ну ин­те­ли­ген­ци­ју. Јер, до­и­ста, пе­сме Ми­ли­це Јеф­ти­ми­је­вић Ли­лић су и емо­тив­не и ин­те­лек­ту­ал­не у исти мах. Ова књи­га, ко­ја се ба­ви кључ­ним те­ма­ма у овом опу­сто­ше­ном све­ту и  вре­ме­ну, на­ћи ће ме­ђу љу­би­те­љи­ма по­е­зи­је сво­је пре­да­не чи­та­о­це.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.