• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

300 дин.

Живопис

Савремена поезија 978-86-7396-395-2 14,5х21 cm, 48 стр. броширано, илустр. 2013.
Подели

Пе­сме у овој књи­зи прет­ход­но су об­ја­вље­не у за­себ­ној ма­пи сти­хо­ва и гра­фич­ких ли­сто­ва, са ко­рич­ним на­сло­вом: „Вук Кр­ње­вић – Дра­ган Цо­ха: НИЗ БО­КЕ“. Реч јe o би­бли­о­фил­ском из­да­њу (28 се­па­рат­них ли­сто­ва формата 47 х 35 cm у за­штит­ној ку­ти­ји – 14 пе­са­ма Ву­ка Кр­ње­ви­ћа и 14 ли­то­гра­фи­ја Дра­га­на Цо­хе). Ма­па је об­ја­вље­на у 50 при­ме­ра­ка у из­да­њу Фа­кул­те­та ли­ков­них умет­но­сти – Цен­тар за гра­фи­ку и ви­зу­ел­на ис­тра­жи­ва­ња Ака­де­ми­ја, Бе­о­град 2012.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.