• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

1.300 дин.

Сабрана дјела, Балкански синдром

978-86-7396-693-9 14,5x20,5 cm, 800 стр. тврди повез 2019.
Подели

Од истог аутора

Вјера Рашковић Зец

„Роман Вје­ре Ра­шко­вић Зец Бал­кан­ски син­дром чу­де­сна је књи­га. Те­шко је од­ре­ди­ти њен жа­нр. То је де­ло ве­ли­ке са­мо­све­сти о јед­ном див­ном чо­ве­ку и бра­ту др Јо­ва­ну Ра­шко­ви­ћу и по­ро­ди­ци Ра­шко­вић кроз ве­ко­ве. Ту је и це­ло срп­ство, јер Ра­шко­ви­ћи су се кре­та­ли по свим срп­ским зе­мља­ма: од Ста­ро­га Вла­ха, Ра­са, Сла­во­ни­је, Сре­ма, Дал­ма­ци­је… Ту је и сав Бал­кан. Јер, раз­гра­на­то је ко­ре­ње Ра­шко­ви­ћа.

Вр­ло оба­ве­ште­на аутор­ка ово­га не­ру­ко­твор­но­га спо­ме­ни­ка, а то је баш спо­ме­ник, су­ве­ре­но се кре­ће исто­ри­јом, а упу­шта се и у пре­и­сто­ри­ју. Удар­на реч је Бал­кан, јер се ра­ди о Бал­кан­ском син­дро­му, о ста­ро­став­ни­ци­ма по­ро­дич­ног ро­ма­на. По­ро­дич­ног да, али у ко­јем је угра­ђе­но це­ло­куп­но срп­ство, а срп­ство у Бал­кан.

Де­ло Вје­ре Рашко­вић Зец де­ло је не­за­бо­ра­ва и под­виг пам­ће­ња. Она го­во­ри ‘де про­фун­дис’. Ње­на је књи­га све­до­чан­ство исти­не и пле­до­а­је прав­де. Леп­ши спо­ме­ник бра­ту ни­је се мо­гао по­ди­ћи.

А док­тор Јо­ван Ра­шко­вић, кад се по­ја­вио, ли­чио је на чо­ве­ка из бај­ке. Се­стра га је са­да с јед­не стра­не уве­ла у цар­ство по­е­зи­је, а с дру­ге стра­не у ве­ли­ку дра­му исто­ри­је.“ (Део беседе академика др Драгана Недељковића на про­мо­ци­ји ро­ма­на Бал­кан­ски син­дром, 16. но­вем­бра 2007. го­ди­не у Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Ср­би­је у Бе­о­гра­ду)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.