• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

900 дин.

Да се прича и памти

Документи 978-86-7396-522-2 14,5x21 cm, 241 стр. броширано 2015.
Подели

Во­ђен уну­тра­шњим им­пул­сом и ен­ту­зи­ја­змом, Но­вић нас сво­јом хро­ни­ком про­во­ди кроз ла­ви­рин­те ми­ну­лих де­це­ни­ја 20. ве­ка, ко­ји је за срп­ски на­род био посебнo бу­ран и суд­бо­но­сан. По сво­јој струк­ту­ри књи­га је збор­ник раз­го­во­ра ауто­ра са ода­бра­ним са­го­вор­ни­цима ко­ји као не­по­сред­ни уче­сни­ци или све­до­ци ожи­вља­ва­ју про­шла зби­ва­ња. Сва­ко од укуп­но 24 по­глав­ља има дру­гог ка­зи­ва­ча – на­ра­то­ра. Ка­зи­ва­ња се услов­но мо­гу кла­си­фи­ко­ва­ти на те­мат­ској рав­ни, та­ко што су гру­пи­са­на у три те­мат­ска кру­га: свет­ски ра­то­ви на на­шем тлу и по­след­њи гра­ђан­ски су­коб у Босни и Херцеговини.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.