• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

1.300 дин.

Сабрана дјела, Тамо-амо по беломе свету: ћуш-роман

978-86-7396-753-0 14,5x20,5 cm, 512 стр. тврди повез 2020.
Подели

Од истог аутора

Вјера Рашковић Зец

„Вје­ра Ра­шко­вић Зец је у на­шој књи­жев­но­сти при­сут­на про­зним ра­до­ви­ма (при­по­ви­јет­ка­ма и ро­ма­ни­ма) у ко­ји­ма се пре­те­жно ра­ди о ком­плек­су за­ви­чај­но­сти и ту­ђи­не, о про­бле­ми­ма акул­ту­ра­ци­је и губље­ња­ је­зич­ког иден­ти­те­та, о мје­ша­ви­ни кул­ту­ра, је­зи­ка, оби­ча­ја.

Њен ро­ман Та­мо амо по бе­ло­ме све­ту: ћуш-ро­ман је ње­на до са­да нај­сло­же­ни­ја и на­јобим­ни­ја књи­га ове те­ма­ти­ке. Пи­са­на као ро­ман-ком­по­зи­ци­ја или ро­ман-мо­за­ик, ова књи­га не­ма ни глав­ног ју­на­ка ни је­дин­ствене рад­ње, већ је склоп или скуп гла­со­ва и об­ли­ка при­по­ви­је­да­ња, ма­лих рас­пра­ва, је­зич­ких гло­са, ци­та­та ту­ђих ри­је­чи, пи­са­ма, дневни­ка, из­вје­шта­ја, ет­но-ски­ца, у свим ди­ја­лек­ти­ма и је­зи­ци­ма бал­канско-сред­њо­е­вроп­ског про­сто­ра. Дје­ло бо­га­те до­ку­мен­тар­но­сти, по­те­кле из не­по­сред­ног жи­вот­ног ис­ку­ства, до­жи­вља­ја љу­ди ово­га под­не­бља у ту­ђин­ству (‘ћуш’ је по­гр­дан на­зив у Бе­чу и у њемач­ком је­зич­ком про­сто­ру за Ју­го­сло­ве­не), ве­ли­ке ра­зно­ли­ко­сти ис­по­ље­не у фраг­мен­ти­ма суд­би­на љу­ди ’са дна’, го­во­ри о јед­ном вре­ме­ну и сви­је­ту ко­ји је про­ху­јао прет­ход­них де­це­ни­ја, а као да се не­пре­ста­но об­на­вља и тра­је на на­шим вје­тро­мет­ним жи­вот­ним про­сто­ри­ма.” (Из рецензије проф. др Душана Иванића)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.