• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

600 дин.

Песме

Савремена поезија 978–86–7396–814–8 13,5x20,5 cm, 106 стр. броширано 2021.
Подели

По­е­зи­ја Жи­во­ра­да Си­ми­ћа мо­же се чи­та­ти на раз­ли­чи­те на­чи­не, а ње­на се суштина мо­же разложити на више по­ет­ски зна­чај­них ком­по­нен­ти. Оно што при пр­вом чи­та­њу Си­ми­ће­ве по­е­зи­је па­да у очи јесте ви­ше­слој­ност упо­тре­бље­них стил­ских фи­гу­ра, ра­зно­ли­кост – жан­ров­ска, те­мат­ска и у твор­би сти­ха, као и сво­је­вр­сна слич­ност са пе­сни­ци­ма тзв. „по­е­зи­је сло­бод­ног то­ка ми­сли“.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.