• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

430 дин.

Не тражим да знаш

Савремена поезија 978-86-7396-305-1 14х21cm, 94 стр. броширано 2011.
Подели

Од истог аутора

Радмила Стојковић Кнежевић

„Радмила Стојковић Кнежевић све преводи на раван бајколиких образаца или митолошких алузија чинећи савременост вечном а појединачно општим…

Му­шка­рац и же­на, а они су глав­ни ак­те­ри ове лир­ске дра­ме са ми­зан­сце­ном и ре­кви­зи­ти­ма, ње­не афек­тив­не (чак и кад су пред­ста­вље­ни као бр­о­је­ви, ри­бе, сун­цо­кре­ти), ду­хо­ви­те и ша­ло­збиљ­не по­е­зи­је, на­след­ни­ци су оне игре већ опи­са­не у бај­ка­ма, са­мо што су да­ти у аури са­вре­ме­ног тре­нут­ка, али они се као Орфеј и Еури­ди­ка, тра­же, пр­о­на­ла­зе и гу­бе у овом све­ту, не у под­зем­ном…

Љу­бав је до­ми­нант­ни мо­тив ове књи­ге ко­ја је нео­бич­но кон­ци­пи­ра­на по уну­тра­шњој са­гла­сно­сти иако је жан­ров­ски ам­би­ва­лент­на…

Књига Не тражим да знаш Радмиле Стојковић Кнежевић је маштовита, духовита, разноврсна по обликовним поступцима, са мноштвом значењских аспеката…“ (Из рецензије Милице Јефтимијевић Лилић)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.