• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

500 дин.

Кућни праг

Савремена поезија 978-86-7396-689-2 14x21 cm, 71 стр. тврди повез 2019.
Подели

„Зго­ња­ни­но­ва пе­снич­ка збир­ка Кућ­ни праг, об­ли­ко­ва­на је, услов­но, од три те­мат­ско-мо­тив­ска по­ет­ска са­стој­ка. Ци­клу­са ко­ји су, ипак, у ком­пле­мен­тар­ном од­но­су, про­жи­ма­њу и укр­шта­ју: ‘Праг’, ‘Епи­гра­ми’ и ‘Отво­ре­ни круг’. Пр­ви ци­клус и це­лу књи­гу отва­ра пе­сма ‘Праг’, крат­ка и ми­са­о­но гу­ста пе­сма, си­гур­но нај­бо­ља у овој збир­ци. Ду­бо­ко људ­ска и суд­бин­ска еле­ги­ја о пра­гу и вра­ти­ма род­ног до­ма, као и ду­гом пу­ту да се до њих стиг­не. Ис­пре­чи­ли се про­стор и вре­ме, а ‘Го­ди­на мно­го, / вре­ме­на ма­ло’. Ево­ка­тив­но-еле­ги­чан и ба­ла­ди­чан тон има­ју и мно­ге дру­ге пе­сме; као она о кру­шци у за­ви­чај­ном воћ­ња­ку, чуд­ног име­на ме­два­ка, два ве­ка ста­рој али вит­кој, ко­ја још увек злат­не пло­до­ве до­но­си.

Са пу­но емо­тив­ног на­бо­ја, че­жње и се­те, ис­пу­ње­не су и пе­сме о стр­ни­шту и рас­кр­шћу, кра­ји­шким ре­ка­ма и спла­ва­ре­њу, зве­зда­ма, све­тло­сти и бо­ја­ма, го­ди­шњим до­би­ма и љу­ба­ви­ма. Ту су и пут­нич­ке раз­глед­ни­це, о за­но­си­ма са пу­то­ва­ња у Мо­скву, Те­ми­швар и Ду­нав­ску кли­су­ру и древ­ном хра­му Ба­зјаш у Ру­му­ни­ји, где жи­ве Ср­би. Пе­ва о ма­на­стири­ма, за­ду­жби­на­ма срп­ских кра­ље­ва, слав­ним срп­ским ју­на­ци­ма и на­род­ним пе­ва­чи­ма, род­ној Жу­ље­ви­ци у цве­ћу, не­бу над Це­ром, сун­цу над Ба­ни­јом и ро­ма­ниј­ским зо­ра­ма, ћу­при­ја­ма на Дри­ни, чар­ним гра­до­ви­ма и ва­ро­ши­ма.“ (Из поговора др Мића Цвијетића)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.