• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

800 дин.

Дневник Леоне Југин

Романи 978-86-7396-747-9 14x21 cm, 143 стр. тврди повез 2020.
Подели

Књи­га Днев­ник Ле­о­не Ју­гин Здрав­ка Зго­ња­ни­на Ба­ћа на­пи­сана је у сти­лу до­бре кла­сич­не про­зе, у ко­јој је па­ра­диг­ма­ти­чан лик глав­не ју­на­ки­ње, са ње­ним при­мер­ним људ­ским свој­стви­ма. Она је ле­па и успе­шна у све­му,  по­у­зда­на у по­слу, па­жљи­ва кћер и уну­ка, ода­на при­ја­те­љи­ца, а тек је за­ко­ра­чи­ла у брач­не во­де, где се прет­по­ста­вља да ће би­ти и узор­на су­пру­га и мај­ка. И у овој про­зи аутор по­ка­зу­је да за­вид­но вла­да при­чом, по­се­ду­је на­ра­тив­ни жар и да­ма­ре.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.