• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

800 дин.

Ена са насловне стране

Романи 978-86-7396-523-9 14x21 cm, 128 стр. тврди повез 2015.
Подели

У Зго­ња­ни­но­вом де­лу, цен­трал­ни лик је чу­де­сна и нео­бич­на де­вој­ка Ема, око ко­је се све вр­ти и ко­ја све се­би по­дре­ђу­је. Ства­ра­лач­ки сен­зо­ри пи­сца пре­вас­ход­но су у функ­ци­ји об­ли­ко­ва­ња ње­ног ли­ка, ње­не при­ро­де и по­сту­па­ка.

Пи­сац по­ступ­но, го­то­во јед­но­смер­но гра­ди Енин при­лич­но за­го­не­тан и та­јан­ствен лик. Ро­ђе­на је у не­и­ме­но­ва­ном ма­лом вој­во­ђан­ском ме­сту на оба­ли Ду­на­ва, где је од­ра­сла и сте­кла основ­но обра­зо­ва­ње, у по­ро­дич­ном кут­ку уз мај­ку и бра­та. На сту­ди­ја­ма у Бе­о­гра­ду сте­кла је зва­ње на­став­ни­ка ге­о­гра­фи­је. За­но­сне ле­по­те и нео­б­у­зда­них мла­да­лач­ких и ро­ман­тич­них стра­сти, му­ње­ви­то по­чи­ње да осва­ја свет…

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.