• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

650 дин.

Неурамљене слике с пута

Трагови 978–86–7396–559-8 13x21 cm, 87 стр. тврди повез 2016.
Подели

„Ове ле­пе раз­глед­ни­це је­су де­скрип­ци­је ко­је аутор ду­бо­ко про­жи­вља­ва, осе­ћа и ди­ви се, ком­по­ну­ју­ћи исто­риј­ске, ге­о­граф­ске и ет­но­граф­ске по­дат­ке, па се чи­ни да га од тих сли­ка и не мо­же­мо одво­ји­ти.

Иако аутор Ми­ли­во­је Ми­шо Ру­пић ка­же да су ово не­у­ра­мље­не сли­ке, ре­кло би се да је сва­ка ура­мље­на то­пли­ном осе­ћа­ња, па­жње и љу­ба­ви ко­је по­ка­зу­је јед­на­ко пре­ма бли­жњи­ма као и пре­ма свим оним ле­по­та­ма ко­је је раз­от­крио чи­та­о­цу…“ (Из предговора Пламенке Ђога Вулић)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.