• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

950 дин.

Ко смо – одакле смо

Трагови 978-86-7396-914-5 14х21 cm, 208 стр. тврди повез 2024. , , ,
Подели

„Књи­га пред­ста­вља до­ку­мен­то­ва­на ка­зи­ва­ња о љу­ди­ма, њи­хо­вим сно­ви­ма и де­ли­ма ве­за­ним за ве­ков­ну гр­че­ви­ту бор­бу ка сло­бо­ди, еман­ци­па­ци­ји и бо­љем жи­во­ту у Хер­це­го­ви­ни, Цр­ној Го­ри и Ср­би­ји, а по­себ­но за Тре­би­ње, при­ка­за­но кроз ви­ше вре­мен­ских пе­ри­о­да.

Као чу­вар про­шло­сти, при­ло­зи у књи­зи ука­зу­ју да до­бра де­ла чи­не љу­де ве­ли­ким и из­у­зет­ним за сва вре­ме­на. То су при­ме­ри пле­ме­ни­то­сти и пра­ве људ­ске по­др­шке сво­ме срп­ском ро­ду и сво­јој пра­во­слав­ној ве­ри.

Ис­пи­са­ни ре­до­ви го­во­ре о чи­ње­ни­ца­ма ко­је шти­те про­шлост од но­во­на­ста­ле по­ма­ме не­ких по­је­ди­на­ца и мно­гих струк­ту­ра стра­них зе­ма­ља да све што се до­го­ди­ло – ни­је се до­го­ди­ло, да све што смо зна­ли – сад ви­ше не зна­мо. Ово је бор­ба про­тив по­ку­ша­ја пре­кра­ја­ња исто­ри­је, где мно­ги хо­ће да за­ма­гле исти­ну о Ср­би­ма. За­то је ва­жно са­чу­ва­ти се­ћа­ње.

Књи­га пред­ста­вља те­мат­ски на­ста­вак мо­је прет­ход­не књи­ге Са­чу­ва­но од за­бо­ра­ва, те су јед­на и дру­га део не­го­ва­ња кул­ту­ре се­ћа­ња. Јер оно што се не за­бе­ле­жи и не са­чу­ва као да ни­је ни по­сто­ја­ло.“ (Аутор)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.