• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

550 дин.

Сонети у три круга

Савремена поезија 978-86-7396-373-0 13,5x21 cm, 111 стр. тврди повез, фотографије 2016.
Подели

„Пје­сник ни­је пје­сник ако ни­је уви­јек буд­но и ши­ро­ко отво­ре­но око и ухо на­ро­да, ако ни­је ње­го­ва про­бу­ђе­на сви­јест, са­вјест и на­да, ако ни­је опо­ме­на за­бо­ра­ву и без­у­мљу. Бо­ри­слав Га­врић је упра­во то у сво­ја три со­нет­на ви­јен­ца: Нео­фа­ра­о­ни и глад/ија­то­ри, Из та­ме ви­дио да­ле­ко и Ра­спо­лу­ће­на зе­мља. Ова три ви­јен­ца до­ђу као кру­на ње­го­вих до са­да об­ја­вље­них де­се­так збир­ки пје­са­ма, као ре­зул­тат ду­го­го­ди­шњег и пје­снич­ког и ми­са­о­ног зре­ња, као ис­пит пје­снич­ке зре­ло­сти на нај­сло­же­ни­јој лир­ској вр­сти у ко­јој се оку­ша­ло ве­о­ма ма­ло срп­ских пје­сни­ка.“ (Из поговора Глигора Муминовића)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.