• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

1.600 дин.

Хашка подморница: дневничке белешке и размишљања хашког притвореника

Сведочења 978-86-7396-682-3 16,5x23,5 cm, 414 стр. тврди повез, фотографије у боји 2019. ,
Подели

Генерал Винко Пандуревић доноси у своје дневничке белешке и размишљања током боравка у Хашком трибуналу, пред којим је осуђен на 13 година затвора. Књига је драгоцено сведочанство о начину живота у хашком притвору, третману оптуженика, међусобним односима оптуженика и мукотрпној борби генерала Пандуревића за истину.

 

О хапшењу Радована Караџића:

„При­тво­ре­ни­ци у ПЈ ХТ са не­стр­пље­њем оче­ку­ју Ка­ра­џи­ћа, али са по­де­ље­ним осе­ћа­њи­ма и сим­па­ти­ја­ма. По­је­дин­ци се ра­ду­ју, по­је­дин­ци ту­гу­ју. Не­ки су су­здр­жа­ни. Не­ки га оче­ку­ју као по­ја­ча­ње еки­па за фуд­бал. У сва­ком слу­ча­ју пред­сто­ји дуг пут ко­ји Ка­ра­џић мо­ра да про­ђе кроз ла­ви­рин­те ХТ. Ту­жи­ла­штво вр­ло вред­но ра­ди на пре­ком­по­но­ва­њу и кон­со­ли­до­ва­њу оп­ту­жни­це. ХТ тр­ља ру­ке. Био је на из­ди­са­ју, али са­да му је укљу­че­на ин­фу­зи­ја и мо­же да тра­жи про­ду­же­ње ра­да док не за­вр­ши су­ђе­ње Ка­ра­џи­ћу и Мла­ди­ћу“.

 

О изрицању пресуде генералу Пандуревићу:

„Из­но­ше­ње за­вр­шних ре­чи тра­ја­ло је де­сет да­на. Ту­жи­лац је из­во­дио до­ка­зе 254 да­на, а одбранa 158 да­на, укуп­но 422 да­на. У ме­ђу­вре­ме­ну одр­жа­ва­не су ста­ту­сне кон­фе­рен­ци­је и прет­пре­тре­сне кон­фе­рен­ци­је. Све је то тра­ја­ло при­бли­жно 430 да­на ра­да у суд­ни­ци. […]. Би­ло је то вре­ме ве­ли­ких на­по­ра, по­ни­же­ња, не­из­ве­сно­сти, че­ка­ња и иш­че­ки­ва­ња, успе­шних и не­у­спе­шних да­на. Вре­ме раз­у­ме­ва­ња, не­спо­ра­зу­ма и не­сла­га­ња, ка­ко из­ме­ђу ту­жи­ла­штва и од­бра­не, та­ко и из­ме­ђу од­бра­не са­ме, па и у окви­ру са­мих ти­мо­ва од­бра­не. […] Све што се мо­гло ка­за­ти у суд­ни­ци ка­за­но је. Суд­ско ве­ће се по­ву­кло на ве­ћа­ње. Оп­ту­же­ни су оста­ли да че­ка­ју пре­су­ду, ко­ја би мо­гла да усле­ди по­чет­ком 2010. го­ди­не. На­сту­па вре­ме но­ве не­из­ве­сно­сти. Крај суд­ског про­це­са отво­рио је но­ви про­цес че­ка­ња на пре­су­ду“.

 

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.