• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

1.300 дин.

Нова балканизација српских земаља

Осветљења 978–86–7396–807–0 16,5x23,5 cm, 320 стр. тврди повез 2021.
Подели

„У са­бра­ним тек­сто­ви­ма у овој књи­зи, ко­ји су пи­са­ни као есе­ји на ва­жне по­ли­тич­ке, ге­о­по­ли­тич­ке и те­ме срп­ског на­ци­о­нал­ног ка­рак­те­ра, а не­ки као чла­нак – при­лог, пре­глед­ни чла­нак, или ре­фе­ра­ти и са­оп­ште­ња са струч­них и на­уч­них ску­по­ва, зна­ча­јан про­стор су до­би­ле те­ме ко­је се ба­ве про­бле­ми­ма про­стор­не не­са­гла­сно­сти из­ме­ђу срп­ске др­жа­ве, срп­ске зе­мље и срп­ског ет­нич­ког про­сто­ра.

Упра­во ве­ћи­на или ско­ро сви са­бра­ни тек­сто­ви у овој књи­зи као по­ла­зну осно­ву у ана­ли­зи пи­та­ња од­но­са САД и НА­ТО пре­ма Бал­ка­ну, с јед­не, и Ру­си­је са дру­ге стра­не, ува­жа­ва­ју ге­о­по­ли­тич­ке ка­рак­те­ри­сти­ке Бал­ка­на, по­себ­но За­пад­ног Бал­ка­на, као по­све но­ве ге­о­по­ли­тич­ке кон­струк­ци­је.“ (Аутор)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.