• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.
Препорука

15.000 дин.

Сабрана дјела Пера Слијепчевића

Заједничко издање са Академијом наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука

 

Уредили Радован Вучковић и Стево Ћосовић

 

*

Цена укључује комплет од десет књига

17x24 cm, 4.548 стр. тврди повез 2013. , ,
Подели

У пле­ја­ди ис­так­ну­тих срп­ских ин­те­лек­ту­а­ла­ца XX ве­ка Пе­ро Сли­јеп­че­вић (Са­мо­бор код Гац­ка, 1888 – Бе­о­град, 1964), пред­ста­вља из­у­зет­ну ства­ра­лач­ку лич­ност ко­ја се сво­јим де­лом из­два­ја на мно­гим по­љи­ма на­у­ке и кул­ту­ре. Гим­на­зи­ју је за­вр­шио у Мо­ста­ру, сту­ди­рао на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Бе­чу, а док­то­рат из не­мач­ке књи­жев­но­сти од­бра­нио у Фри­бу­ру, у Швај­цар­ској, 1917. го­ди­не. Од 1928. до 1941. био је про­фе­сор гер­ма­ни­сти­ке на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Ско­пљу, а по­сле 1945. на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду.

На­пи­сао је ве­ли­ки број ра­до­ва, на­уч­них рас­пра­ва, књи­жев­них сту­ди­ја, есе­ја и дру­гих тек­сто­ва ко­ји су сво­је­вре­ме­но об­ја­вљи­ва­ни у ли­сто­ви­ма и ча­со­пи­си­ма, док је је­дан део са­чу­ван у за­о­став­шти­ни. Са­бра­на дје­ла Пе­ра Сли­јеп­че­ви­ћа објављена су у десет књига. Књи­ге су, пре­ма те­мат­ским обла­сти­ма, при­ре­ди­ли: О не­мач­кој књи­жев­но­сти и кул­ту­ри III – др Сло­бо­дан Гру­ба­чић; Огле­ди о срп­ској књи­жев­но­сти и Бе­ле­три­стич­ки ра­до­ви и пре­пи­ска – др Ра­до­ван Вуч­ко­вић; Књи­жев­но-кри­тич­ки ра­до­ви – др Ста­ни­ша Тут­ње­вић; О умет­но­сти и умет­ни­ци­ма – др Сло­бо­дан­ка Пе­ко­вић; Исто­риј­ске и по­ли­тич­ке те­ме и Дру­штво и кул­ту­ра – др Алек­са Бу­ха; Пе­да­го­шко-ан­дра­го­шки ра­до­ви – др Си­мо Не­шко­вић; Би­о­гра­фи­ја и би­бли­о­гра­фи­и­ја Пе­ра Сли­јеп­че­ви­ћа – мр Ча­слав Ни­ко­лић и Сње­жа­на Ћир­ко­вић.

 

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.