• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

800 дин.

Месец у коси

Романи 978-86-7396-892-6 15х21 cm, 246 стр. броширано 2023. ,
Подели

Од истог аутора

Радован Вучић Саковић

„Роман Месец у коси Радована Вучића Саковића је пит­ко, би­стро, сли­ко­ви­то, аутен­тич­но, сли­кар­ски тач­но, је­згро­ви­то при­по­ве­да­ње. Ово је при­ча ко­ја др­жи па­жњу и бу­ди чи­та­лач­ку ра­до­зна­лост. Мо­же се упо­ре­ди­ти са нај­бо­љим при­ме­ри­ма срп­ске ре­а­ли­стич­ке про­зе, са еле­мен­ти­ма на­ту­ра­ли­зма у при­по­ве­да­њу, са ет­но­ло­шким дра­го­це­но­сти­ма у све­до­че­њу о ми­ну­лим вре­ме­ни­ма.

При­по­ве­да­че­во за­ни­ма­ње за ге­о­граф­ски ло­ка­ли­тет Го­ли­је и окол­них ме­ста и бо­гат­ство ко­јим она пле­не, ни­је са­мо фак­то­граф­ски, чи­ње­нич­но на­зна­че­ње кад, где и шта се до­го­ди­ло. Мно­го је сло­је­ва при­че у струк­ту­ри ро­ма­на, а то је до­дат­на пред­ност тек­ста ко­ји је пред чи­та­лач­ком пу­бли­ком, за­то што има­мо ра­зно­вр­сна од­ре­ђе­ња и при­ступ гра­ђи: би­о­граф­ски, со­ци­о­ло­шки, кул­ту­ро­ло­шки, по­ро­дич­ни, ин­ди­ви­ду­ал­ни, пси­хо­ло­шки, оби­чај­ни, тра­ди­ци­о­нал­ни и дру­ги. С тим у ве­зи, у вре­ме­ни­ма у ко­ји­ма ће ова књи­га жи­ве­ти, има­ће ра­зно­вр­сну пу­бли­ку ко­јој ће при­ча­ти рит­мом ко­ји њи­ма бу­де од­го­ва­рао, и си­гур­но је да ће сва­ко мо­ћи у њој да про­на­ђе не­што за се­бе и сво­је чи­та­лач­ко ис­ку­ство.“ (Из Поговора Александре Радовановић)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.