• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

720 дин.

Колонија Сечањ; спомен-књига поводом 65 година колонизације

Документи 978-86-7396-247-4 16,5x23,5cm, 156 стр. броширано, фотографије 2010. , ,
Подели

Од истог аутора

Ратко Ш. Бабић

Место Сечањ у Банату населили су 1945. године колонисти из билећких села. Ратко Ш. Бабић доноси списак свих колониста (Алексићи, Антељи, Аћимовићи, Бабићи, Бајовићи, Вујовићи, Гаћиновићи, Драгићи, Лубуртићи, Милошевићи, Новаковићи, Папићи, Радовановићи, Савовићи, Самарџићи, Шакотићи, Шешлије, и др) и даје детаљне записе о херцеговачким селима из којих су колонисти досељени. Аутор о књизи каже:

„Сеп­тем­бра 2010. го­ди­не на­вр­ши­ће се 65 го­ди­на од ка­ко су на­ши ро­ди­те­љи од­лу­чи­ли да на­пу­сте крај сво­јих пре­да­ка и са не­што ства­ри, до­ђу са сво­јом ђе­цом у Ба­нат – Се­чањ.

Ова спо­мен-књи­га по­све­ће­на је њи­ма и њи­хо­вој од­луч­но­сти, да про­ми­је­не све, да сво­ја бр­да и чи­сти зрак за­ми­је­не не­пре­глед­ном рав­ни­цом и ви­хо­ри­ма пра­ши­не.

Из­но­ше­њем ар­хив­ске гра­ђе на свје­тлост да­на: име­на и пре­зи­ме­на но­си­ла­ца ко­ло­ни­за­ци­је, бро­ја чла­но­ва до­ма­ћин­ства и мје­ста ода­кле су до­шли, же­ља је ауто­ра – ру­ко­во­ди­о­ца про­јекта“.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.