• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

800 дин.

Живот и пјесма

Баштина 978-86-7396-709-7 14x21 cm, 246 стр. тврди повез, фотографије 2019. ,
Подели

Од истог аутора

Радомир Вуле Бојић

Об­ја­вљи­ва­ње ове књи­ге мо­ти­ви­са­но је, пре све­га, же­љом из­да­ва­ча да се омо­гу­ћи пот­пу­ни­ји увид у це­ли­ну књи­жев­ног де­ла Ра­до­ми­ра Ву­ла Бо­ји­ћа, у осо­бе­но­сти ње­го­ве по­е­зи­је и ње­гов спе­ци­фи­чан књи­жев­ни про­фил.

У пр­ви одељ­ак увр­штен је ком­пле­тан текст Бо­ји­ће­ве збир­ке пе­са­ма За­што ја (1987), а по­том, као засебна целина, пе­сме од­aбра­не из пе­сни­ко­ве ру­ко­пи­сне за­о­став­шти­не. Пе­сме је ода­б­рао и рас­по­ре­дио у ци­клу­се др Ми­ћо Цви­је­тић. За­сту­пље­ни су сти­хо­ви из пе­сни­ко­вих раз­ли­чи­тих ства­ра­лач­ких фа­за, та­ко да је могуће пра­ти­ти ства­ра­лач­ки пут ауто­ра, ње­го­ва ду­хов­на ис­хо­ди­шта, усме­ре­ња и ме­не.

У за­о­став­шти­ни се на­ла­зи, та­ко­ђе, ве­ли­ки број про­зних тек­сто­ва (при­че, но­ве­ле, за­пи­си…). Не­ко­ли­ко при­ло­га те вр­сте укљу­че­но је у књи­гу, пр­вен­стве­но с на­ме­ром да се до­ку­мен­ту­је ши­ри­на Бо­ји­ће­вих књи­жев­них ин­те­ре­со­ва­ња, ли­те­рар­них про­ми­шља­ња и ства­ра­лач­ке има­ги­на­ци­је.

Ру­ко­пи­сну за­о­став­шти­ну Ра­до­ми­ра Ву­ла Бо­ји­ћа чу­ва­ју ње­го­ви си­но­ви Жар­ко и Ни­ко­ла.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.