• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

1.400 дин.

Studies on English and Serbian Language

978-86-7396-405-8 17,5x24,5 cm, 427 стр. тврди повез
Подели

Од истог аутора

Gordana Dimković Telebaković

Послe Предговора и Увода, у оквиру првог поглавља, насловљеног Опште теме у области семантике и фази семантике, у чланку Ambiguity подробно је дато разврставање двосмислености. У следећем раду, Vaguenеss in English, износи се кратак преглед теорија неодређености с историјатом развоја теорија и с тежиштем на лингвистичким приступима. У овом прегледу излази на видело сва сложеност језичке категоризације, а посебно граматичке, укључујући и синтаксичку.

Трећи рад у оквиру прве главе, Integration and interfaces of natural language components and degree word/concepts, садржи преглед начина на које се језик бори с нејасноћом у комуникацији. Обрађени су проблеми везани за неодређеност и расплинутост речи и појмова енглеског језика. Између осталог, расправља се о тзв. оградама (hedges) и њиховом утицају на смањење неодређености и расплинутости реченица у којима се јављају.

У другом одељку The interpretation and representation of blurred words in English разматрају се главни проблеми у вези с тумачењем речи енглеског језика које имају степеновано значење с нејасним границама.

У другом раду у оквиру другог поглавља, на основу спроведеног експеримента, истраживач изналази степене граматичности, о чему говори и наслов чланка Степени граматичности у енглеском језику, почевши од граматичких и могућих граматичких реченица, преко полуграматичких и делимично граматичких склопова до потпуно неприхватљивих веза.

У трећем поглављу разматрају се питања везана за синтаксу и семантику прилога, укључујући врсте прилога и њихову дистрибуцију и прихватљивост колокација. У три од четири чланка (Адверби у енглеском и српском, О неким аспектуалним прилозима у савременом српском и енглеском језику и Реченични прилози у српском и енглеском језику) износе се и подаци везани за српски језик, док се рад Аспекатска дистрибуција и лиценцирање адверба односи искључиво на енглески језик.

Четврто поглавље тиче се проблематике везане за глаголе. Обухваћени су фразни глаголи у поређењу с њиховим монолексемним парњацима, употреба времена, учесталост и расподела глаголских облика у писаним стручним тесктовима, значењска структура глагола кретања, и семантички односи уопште.

У два од три прилога примењена је компонентна метода. English tenses in use садржи податке о циљу рада, примењеној методи и корпусу како би се установило понашање граматичких времена у енглеском језику у разним деловима увода два научна чланка из саобраћајне струке. У чланку An investigation into the internal structure of verbs of motion примењена је компонентна метода за откривање унутрашње структуре неких енглеских глагола кретања који се користе у саобраћају. Њихова значења одређена су помоћу десет дистинктивних обележја, а затим су установљени семантички односи између општих и посебних употреба ових глагола. Утврђена су три типа семантичких односа, као и њихове комбинације.

У петој глави обрађена је тема анализе жанра, с посебним освртом на језик саобраћајне струке.  Шесто поглавље посвећено је настави страних језика: њеној педагошкој улози, наставним програмима и писању уџбеника. У седмом поглављу у оквиру осам радова расправља се о питањима везаним за праксу и теорију енглеског као језика струке. Аутор је у чланку Нове могућности у настави енглеског као језика науке и струке дао своје виђење четворогодишње наставе енглеског као стручног језика, с посебним освртом на трећу и четврту годину студија. У раду Четворогодишња настава енглеског језика на нефилолошким факултетима детаљно је изложен програм по годинама студија. Осма глава доноси проблематику у вези са сложеницама у језику саобраћаја и њиховим еквивалентима у српском језику.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.