• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

3.240 дин.

Ограничење и искључење уговорне одговорности

978-86-7396-344-0 14х20,5 cm, 395 стр. броширано 2012.
Подели

Др То­ми­слав Да­ни­ло­вић је у своје две књи­ге („Уговорна казна у праву, теорији и пракси“ и „Ограничење и искључење уговорне одговорности“) из­ло­жио ана­ли­зу про­пи­са, суд­ске прак­се и прав­не те­о­ри­је код нас и у на­шем окру­же­њу, па и ши­ре, да­ју­ћи од­го­во­ре на мно­га пи­та­ња којa је на­мет­ну­ла прак­са ка­ко у по­гле­ду по­о­штра­ва­ња та­ко и у по­гле­ду убла­жа­ва­ња уго­вор­не од­го­вор­но­сти.

Ста­вља­ју­ћи у пр­ви план суд­ске од­лу­ке, прав­на схва­та­ња су­до­ва о број­ним пи­та­њи­ма о ко­ји­ма су прак­са и прав­на ми­сао ис­ка­зи­ва­ли раз­ли­чи­то­сти, по­ста­вљен је основ за пред­ло­ге усме­ре­ног при­сту­па­ња уго­вар­ању и оства­ри­ва­њу уго­вор­не од­го­вор­но­сти. На овај на­чин, обе књи­ге су при­ме­ре­не прак­тич­ној угпо­тре­би, што омо­гу­ћа­ва рас­по­ред при­ку­пље­не гра­ђе ко­ја је из­ло­же­на у по де­сет це­ли­на, у ко­ји­ма на­сло­ви ис­ка­зу­ју син­те­ти­зо­ва­ну са­др­жи­ну об­ра­ђе­них пи­та­ња.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.