• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.
Препорука

3.800 дин.

На бесмртној вертикали српске ратне прошлости I–II

Цена укључује комплет од две књиге

Векови 978-86-7396-345-7; 978-86-7396-346-4 17х24 cm, 704 стр. (први део); 638 стр. (други део) тврди повез, фотографије 2012. , , , , , , ,
Подели

Двотомна књига др Сава Скока На бе­смрт­ној вер­ти­ка­ли срп­ске рат­не пр­о­шло­сти са­др­жи рас­пра­ве и сту­ди­је из војничке исто­ри­је српског народа у XIX и XX ве­ку.

У првој књизи, под насловом Сто­лет­на бор­ба за крст ча­сни и сло­бо­ду злат­ну, аутор је об­ра­дио нај­зна­чај­ни­је по­ја­ве и до­га­ђа­је из вој­не, по­ли­тич­ке, ди­пло­мат­ске и на­ци­о­нал­не исто­ри­је српског народа – од Пр­вог срп­ског устан­ка (1804–1813), Ве­ли­ке ис­точ­не кри­зе (1875–1878), до Бал­кан­ских ра­то­ва (1912–1913). Такође је осветлио ме­сто и уло­гу исто­риј­ских лич­но­сти – на­род­них пред­вод­ни­ка, вла­да­ра и вој­ско­во­ђа.

Дру­га књи­га Хе­рој­ска бор­ба про­тив агре­со­ра у Пр­вом и Дру­гом свет­ском ра­ту об­у­хва­та огле­де и рас­пра­ве о прег­ну­ћи­ма срп­ске вој­ске и кључ­ним од­лу­ка­ма срп­ске Вр­хов­не ко­ман­де, о Ко­лу­бар­ској бит­ки, по­вла­че­њу пре­ко Ал­ба­ни­је, бит­ка­ма на Кај­мак­ча­ла­ну и Гор­ни­че­ву и про­би­ја­њу Со­лун­ског фрон­та. Па­жњу пле­не су­ге­стив­ни пор­тре­ти че­тво­ри­це срп­ских вој­во­да: Ра­до­ми­ра Пут­ни­ка, Сте­пе Сте­па­но­ви­ћа, Жи­во­ји­на Ми­ши­ћа и Пе­тра Бо­јо­ви­ћа.

Вој­нич­ку исто­ри­ју срп­ског на­ро­да Са­во Ско­ко из­ла­же и ту­ма­чи са из­ван­ред­ним раз­у­ме­ва­њем, све­стра­но и ја­сно.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.