• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

Blog

Visnjicevi dani Bijeljina 2021

Јунаци из устаничке епопеје Филипа Вишњића

По­ду­дар­ност Хо­ме­ро­вих и Ви­шњи­ће­вих по­ру­ка упу­ћу­је на сличности хе­лен­ског и срп­ског ра­зу­ме­ва­ња све­та и жи­во­та, као и на је­дин­стве­ну тра­ди­ци­ју еп­ског пе­ва­ња ко­ја сеже у далеку прошлост. Је­дан од њених вр­хун­ских уз­ле­та пред­ста­вља, свакако, Ви­шњи­ће­ва уста­нич­ка епо­пе­ја.

Књига садржи 69 ликовних прилога.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.