• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

1.400 дин.

Узајамни односи живог света

Посебна издања 978-86-7396-877-3 16,5х23,5 cm, 394 стр. броширано 2023. ,
Подели

Од истог аутора

Видосава Вида Зимоњић

„Ова књи­га је на­пи­са­на са ци­љем да се на јед­ном ме­сту, осим соп­стве­них ис­тра­жи­ва­ња и ми­шље­ња, на­ђу пре све­га и мно­га нај­и­стак­ну­ти­ја име­на ми­сли­ла­ца, ис­тра­жи­вача, на­уч­ника и њи­хо­вих за­пи­си­ва­ча, о ме­ђу­соб­ним од­но­си­ма жи­вог све­та, од по­ста­ња. По­себ­но, ка­ко они ути­чу на њи­хов да­љи раз­вој и оп­ста­нак. У том ци­љу, ве­ћи­на тек­сто­ва у њој пре­у­зе­та је из раз­ли­чи­тих пу­бли­ка­ци­ја, сва­ко­днев­но из днев­них но­ви­на ко­је су се нај­ви­ше ба­ви­ле овом те­мом. Мно­ги по­да­ци су са­мо пре­при­ча­ва­ни или ин­тер­пре­ти­ра­ни, мно­ги укр­шта­ни са слич­ним дру­гим. […] Не­ки по­ка­за­те­љи пре­у­зи­ма­ни су и ди­рект­но са ин­тер­не­та, а не­ки су до­би­је­ни и лич­ним оби­ла­ском пре­дела, као што су Ко­па­о­ник, Зла­ти­бор, ис­точ­на Ср­би­ја, Ниш, Вра­ње, до­ли­не Мо­ра­ве, Дри­не, Ду­на­ва, Обед­ска ба­ра, при че­му су нам љу­ди из ло­кал­не сре­ди­не љу­ба­зно и пред­у­сре­тљи­во из­ла­зи­ли у су­срет, да нам од­го­ва­ра­ју на мно­го­број­на пи­та­ња или по­ка­жу и об­ја­сне све оно за шта смо се ин­те­ре­со­ва­ли, на че­му смо им та­ко­ђе  ве­о­ма за­хвал­ни. Уз обе­леж­ја је­дин­ке да­је се и на­зив на ла­тин­ском је­зи­ку. Ово због то­га што за жи­ви свет, по­себ­но биљ­не и жи­во­тињ­ске вр­сте, по­сто­ји ве­ли­ко бо­гат­ство на­зи­ва у срп­ском је­зи­ку.“ (Аутор)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.