• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

500 дин.

Прамен среће

Млади дани 978-86-7396-609-0 16x23 cm, 144 стр. броширано, илустр. 2017.
Подели

„Пе­сме за де­цу ко­је пи­ше Ми­о­драг Ми­ки Јек­нић су ла­ке и ле­пе, је­зич­ки чи­сте, ве­дре и јед­но­став­не. Ма­што­ви­те, по­не­кад вр­ца­ве, лу­цид­не и ху­мор­не. Ни­су ша­ре­не ла­же. Ни­су са де­кла­ра­тив­ним, већ са бла­гим, им­пли­цит­ним по­ру­ка­ма и по­у­ка­ма. Књи­га је обо­га­ће­на ду­хо­ви­тим и ма­што­вим илу­стра­ци­ја­ма, ко­је су ком­пле­мен­тар­не са ње­ним са­др­жа­ји­ма. Пе­сник, пре све­га, пре­фе­ри­ра здрав жи­вот и здра­ве по­ро­дич­не од­но­се, ко­ји су пред­у­слов за ра­до­сти де­тињ­ства и од­ра­ста­ња. У по­себ­ним кре­а­тив­ним ства­ра­лач­ким тре­ну­ци­ма, пе­сник по­но­во ожи­вља­ва свет де­тињ­ства у се­би. У сво­ме пе­ва­њу сла­ви ра­до­сти и ве­дри­не деч­јих го­ди­на, као бо­гом­да­ни дар и свет­ко­ви­ну.“ (Из поговора др Ми­ћа Цви­је­тића)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.