• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

500 дин.

Порука животиња

Млади дани 978-86-7396-449-2 16x23 cm, 112 стр. броширано, илустр. 2014. ,
Подели

„Дру­га пе­снич­ка збир­ка Ми­о­дра­га Јек­ни­ћа По­ру­ка жи­во­ти­ња, на­ме­ње­на нај­мла­ђи­ма, са­оп­шта­ва нам нај­ма­ње три ства­ри. Пр­ва, пе­сник је у при­сном до­слу­ху са де­тињ­ством, упу­ћен у бе­за­зле­ност игре, вра­го­лан­ство, ра­до­сти и му­ке од­ра­ста­ња. Дру­га, свет жи­во­ти­ња и би­ља­ка је ве­о­ма ва­жан, мо­же се за­кљу­чи­ти пре­су­дан, у деч­јем по­и­ма­њу све­та, ста­са­ва­њу и фор­ми­ра­њу бу­ду­ће од­ра­сле лич­но­сти. Тре­ћа ствар, и Јек­нић, с об­зи­ром на то да је но­вај­ли­ја у књи­жев­но­сти за нај­мла­ђе, мо­ра увек има­ти на уму по­зна­ти од­го­вор Ду­шка Ра­до­ви­ћа мла­дом пе­сни­ку на пи­та­ње ка­ко се пи­ше за де­цу: ‘Исто као за од­ра­сле, са­мо мно­го бо­ље’…“ (Из поговора Бошка Ломовића)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.