• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

650 дин.

На усни кап меда

Савремена поезија 978-86-7396-599-4 13x21 cm, 88 стр. тврди повез 2017.
Подели

„Књига пје­са­ма На усни кап ме­да Аћи­ма То­до­ро­ви­ћа са­држи пе­де­сет и дви­је пје­сме и све су са љу­бав­ном те­ма­ти­ком.  Оно чи­ме пли­је­ни Тодоровићева по­е­зи­ја је ње­го­ва по­е­ти­ка ри­је­чи и је­зик у свој сво­јој ра­зно­вр­сно­сти.

Аћим То­до­ро­вић вје­што ком­би­ну­је ме­та­фо­рич­ни иди­ом мо­дер­ног пје­сни­штва са угра­ђе­ном тра­ди­ци­о­нал­ном есте­ти­ком из­ра­за, али на све је вје­што ста­вио свој из­гра­ђе­ни пје­снич­ки пе­чат. Да­кле, иако ап­со­лут­но ис­пу­ња­ва све за­хтје­ве мо­дер­ног на­чи­на пје­ва­ња ње­го­ва по­е­зи­ја не гу­би ве­зу са тра­ди­ци­о­нал­ним срп­ским пје­сни­штвом, од­но­сно у ње­го­вим пје­сма­ма ни­је из­о­ста­ла вјер­ност кла­сич­ним фор­ма­ма и обра­сци­ма тра­ди­ци­о­нал­ног из­ра­за…“ (Из поговора Милутина Савчића)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.