• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

Blog

Plakat-Slavica-Garonja tribina u Banjaluci
Славица Гароња Радованац

О Славичином роману су у овом „при­ја­тељ­ском сим­по­си­о­ну“ про­го­во­ри­ли на­ши нај­е­ми­нент­ни­ји књи­жев­ни струч­ња­ци и дра­го­це­ни чи­та­о­ци раз­ли­чи­тих про­фе­си­ја. Они су на раз­ли­чи­те на­чи­не до­жи­вели овај ро­ман из 106. Ко­ла Срп­ске књи­жев­не за­дру­ге, који је награђен углед­ном на­гра­дом „Пе­чат вре­ме­на“ (2015), по­тврђујући да он „по сво­јим умет­нич­ким и естет­ским ква­ли­те­ти­ма пред­ста­вља тра­јан до­при­нос књи­жев­ној умет­но­сти“ на срп­ском је­зи­ку.

Читање Аркадије – пријатељски симпосион или разговори о роману „Повратак у Аркадију“

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.