• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

2.300 дин.

Споменица погинулих и умрлих старешина српске војске у рату 1914–1918

Посебна издања 978-86-7396-765-3 (СK) 17,5x24,5 cm, 709 стр. тврди повез 2020.
Подели

Од истог аутора

Милоје Пршић

У Споменици су објављена имена 15.819 по­ги­ну­лих и умр­лих ста­ре­ши­на српске војске у рату 1914–1918.

Аутор је на основу архивских података установио и у Споменици објавио имена и бро­ј по­ги­ну­лих ста­ре­ши­на српске војске у Првом светском рату, навео по­да­тке о чи­ну, ста­ро­сном до­бу, ме­сту ро­ђе­ња и жи­во­та, вој­ној је­ди­ни­ци, ко­манд­ном по­ло­жа­ју старешине, ме­сту на ко­ме је по­ги­нуо и где је са­хра­њен, што је значајно не само за исто­ри­ча­ре, већ и за по­том­ке погину­лих. Сва име­на ко­манд­ног ка­дра, без об­зи­ра на чин и ко­манд­ну ду­жност, на­ве­де­на су по азбуч­ном ре­ду.

У Споменици су објављени и не­кро­ло­зи погинулим старешинама публиковани својевремено у листу „Ратник“, који осветљавају начин на који су се држава и друштво односили према љу­ди­ма ко­ји су по­ло­жи­ли жи­вот за отаџ­би­ну. При­зна­ња ко­ја су по­ги­ну­лим ста­ре­ши­на­ма ода­ва­ли њи­хо­ви рат­ни дру­го­ви, ста­ре­ши­не, вој­ни­ци – све­до­чан­ство је о кул­ту­ри не­го­ва­ња се­ћа­ња на жр­тве, али и ризница по­да­та­ка о до­га­ђа­ји­ма и љу­ди­ма, хе­рој­ству и из­др­жљи­во­сти, убе­ђе­њи­ма и па­три­о­ти­зму ви­ше ге­не­ра­ци­ја ко­је су уче­ство­ва­ле у ра­ту.

Промоција у Свечаној сали Дома Војске Србије, 1. 12. 2021.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.