• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

550 дин.

Шишке и заљубишке

Млади дани 978-86-7396-284-9 16х23 cm, 79 стр. броширано, илустр. 2011.
Подели

Од истог аутора

Тамара Ђедовић

„Сам на­слов ка­зу­је да се пе­сни­ки­ња опре­де­ли­ла да се де­ци обра­ћа углав­ном њи­хо­вим је­зи­ком, је­зи­ком со­ли­тер­ским и школ­ско­дво­ри­шним, да би пе­сме де­ци би­ле бли­же. То се, да­ка­ко, од­но­си на пе­сме за ве­ћи уз­раст, а у пе­сма­ма за нај­мла­ђе Ђе­до­ви­ће­ва се др­жи зма­јев­ских пра­ви­ла – да пе­сма бу­де ма­што­ви­та, сли­ко­ви­та, ја­сна и ду­хо­ви­та и да мо­же да се пе­ва.

Ми­слим да ће де­ца, по­себ­но она до уз­ра­ста од де­вет го­ди­на, би­ти ра­до­сна у су­о­ча­ва­њу са овим пе­сма­ма. У њи­ма ће се пре­по­зна­ти, а ла­ко ће оне кра­ће и на­у­чи­ти на­па­мет.“ (Из поговора Пера Зупца)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.