• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

1.500 дин.

Пусте горе питоме долине

Романи 978-86-7396-715-8 17x24 cm, 401 стр. тврди повез 2019.
Подели

„Ко је сво­га до­сто­јан ог­њи­шта це­ло­ме се све­ту оду­жио. А Ра­до­ван Ке­цо­је­вић се оду­жио и ог­њи­шту и све­ту и свом жи­во­ту. Чи­ни се да је Ке­цо­је­вић свој жи­во­то­пис ис­пи­сао на хар­ти­ји да би пре­стао да га пи­ше у гла­ви. Ис­при­чао га је на­ма да га не би при­чао се­би. У бор­би за пам­ће­ње ни­је ни­шта за­бо­ра­вио, а тек на кра­ју све и за­пи­сао да би и Бог за­пам­тио. При­чао је оно што ни­ко бо­ље од ње­га не зна па је за све имао и сво­ју реч и ни­је мо­рао ни­ког да опо­на­ша. Ни­ког ни­је за­бо­ра­вио, ни­шта ни­је из­ми­слио, све је на­звао пра­вим име­ном. А кад се је­дан жи­вот опи­ше и по­ве­ри хар­ти­ји он по­ста­је но­ви жи­вот, а ње­го­ви ју­на­ци се по­но­во ра­ђа­ју и ни­кад не уми­ру. Књи­га се умно­жа­ва и до­би­ја оно­ли­ко са­др­жа­ја ко­ли­ко има чи­та­лач­ких до­жи­вља­ја. Да би се ова­кaв роман: Пусте горе, питоме долине написао био је по­тре­бан и ова­кав жи­вот и – као кец из ру­ка­ва – не ма­ње књи­жев­ног да­ра.“ (Матија Бећковић)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.