• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

950 дин.

Мајка у пољу камилице

Студије и монографије 978–86–7396–563-5 14x21 cm, 117 стр. 14x21 cm, 117 стр. броширано 2016.
Подели

„Тек­сто­ви ко­ји чи­не ову књи­гу – ко­ји­ма су до­пи­са­ни под­на­сло­ви и ко­ји су са­да, ту и та­мо ис­пра­вље­ни, до­пу­ње­ни и ре­ди­го­ва­ни – об­ја­вље­ни су у ча­со­пи­си­ма не­по­сред­но по из­ла­ску Но­го­вих књи­га, а они о Јеч­му и ка­ло­пе­ру (2006) и о про­зи За­пи­ши то, Рај­ко (2011) и у мо­јим књи­га­ма: есеј Је­чам и ка­ло­пергу­ста ту­га и ра­дост успо­ме­на у мо­но­гра­фи­ји Но­го­ва же­ра­ви­ца ре­чи: На­црт за сту­ди­ју о књи­жев­ном де­лу Рај­ка Пе­тро­ва Но­га (Бе­о­град, 2008, стр. 9–53); Но­го­ва ме­мо­ар­ска об­лич­ја – у књи­зи есе­ја и кри­ти­ка о срп­ским пи­сци­ма Нео­вла­шће­ни ту­мач (Ис­точ­но Са­ра­је­во, 2012, стр. 181–192). Текст о књи­зи С ме­не на уштап (2014) об­ја­вљен је у ча­со­пи­су Траг.

Нео­бја­вљен текст „Лирско ткање на епској основи” на­пи­сан је као кратак увод у ову књи­гу, док, та­ко­ђе нео­бја­вљен, текст „Уме­сто за­кључ­ка” по­ку­ша­ва, у фор­ми на­зна­ка, да уоп­шти са­мо не­ке од нај­и­зра­зи­ти­јих осо­би­на Но­го­ве по­ет­ске про­зе, по­нај­ви­ше у књи­зи Је­чам и ка­ло­пер, де­лом и у из­бо­ру У до­лу шу­шти је­чам, а фрагментарно уоп­шта­ва и дру­ге, ма­ње-ви­ше срод­не по­ступ­ке као што су ли­ри­за­ци­ја/субјективизација, рит­ми­за­ци­ја, онеобичајења, дух бе­сед­ни­штва и ди­на­ми­за­ци­ја сти­ла у књи­га­ма, За­пи­ши то, Рај­ко/Запиши и напиши и С ме­не на уштап.

Иза­бра­на де­ла Рај­ка Пе­тро­ва Но­га (2015) у седам књига – у из­ван­ред­ној ли­ков­но-гра­фич­кој опре­ми, са по­пут је­жа на­зу­бље­ним сло­ви­ма у на­сло­ви­ма књи­га и на овит­ку, ко­ја под­се­ћа­ју на бун­тов­ни­штво, оштар ка­рак­тер и тем­пе­ра­мент мла­дог Но­га, а онда и са стрипованим ликовима са стећака на насловним странама Поезије I и II – об­ја­ви­ли су Штам­пар Ма­ка­ри­је, Обод­ско сло­во и Хер­це­го­ви­на из­да­ва­штво. Но­го­ва про­заста­ла је у две књи­ге. У Про­зи I су Је­чам и ка­ло­пер и За­пи­ши то, Рај­ко; у Про­зи IIС ме­не на уштап и Бе­се­де (де­вет тек­сто­ва про­бра­них из исто­и­ме­ног по­гла­вља књи­ге С ме­не на уштап из 2014. го­ди­не). О те две књиге – тако је, на крају, испало – реч је у мојој књижици Мајка у пољу камилице.“ (Аутор)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.