• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

850 дин.

Далеко се чуло

Посебна издања 978–86–7396–821–6 13,5х21 cm, 206 стр. броширано 2021. ,
Подели

„Ко­ли­ко пе­снич­ки, лек­сич­ки на­пор Ра­де­ви­ћев да фор­му­ли­ше ло­кал­ни жи­вот, де­ли­кат­ну си­ту­а­ци­ју ка­да ма­тер ку­не си­на, или же­на му­жа, у Кле­тви, то­ли­ко ен­ци­кло­пе­диј­ски, уни­вер­зал­ни у Гр­чу, чи­не овај ру­ко­пис са­мо­свој­ним аутор­ским де­лом. Не­ма сум­ње, Ра­де­вић се хра­бро упу­тио, за­ве­ден ста­зом ко­јом Ма­ти­ја Бећ­ко­вић ко­ра­ча, опет и он за­ве­ден Ње­го­ше­вим му­дрим пу­то­ка­зи­ма. Вре­ме ће по­ка­за­ти да ли ће срп­ски је­зик из­др­жа­ти Ра­де­ви­ће­во ис­ку­ша­ва­ње, или ће Ра­де­вић од­у­ста­ти, и при­кло­ни­ти се не­кој без­бед­ни­јој утак­ми­ци.

Ова­кво де­ло не тре­ба по­ни­жа­ва­ти пре­те­ра­ном хва­лом, оно са­мо се­бе бра­ни. Не тре­ба га пре­во­ди­ти са срп­ског на срп­ски је­зик, ма­да се мо­же до­го­ди­ти да и то не­ко тра­жи. Па­дам у ис­ку­ше­ње да сам се­бе од­мах де­ман­ту­јем, и да га упо­ре­дим  са му­зи­ком: да ли је по­треб­но Ра­ве­лов Бо­ле­ро пре­во­ди­ти са фран­цу­ског на срп­ски? Ве­ли­ки пе­сни­ци су то зна­ли, та­ко да се Ше­ли­је­ва ре­че­ни­ца ‘По­е­зи­ја има моћ да све при­си­ља­ва на склад, да вен­ча­ва бол са ужи­ва­њем, веч­ност са про­ме­ном’, мо­же узе­ти као ко­нач­на де­фи­ни­ци­ја пе­снич­ког под­ви­га.

Те­шко је би­ти про­рок, али не­ће­мо по­гре­ши­ти ако ка­же­мо да се јед­но но­во име по­ја­ви­ло у ли­те­рар­ном зве­ри­ња­ку, име Ми­ли­ћа Ра­де­ви­ћа. Као што не гре­ши­мо што, са ових не­ко­ли­ко ре­че­ни­ца, из­и­гра­ва­мо ‘ве­тар у ле­ђа’ том но­вом име­ну!“ (Из рецензије  Љу­би­во­ја Ршу­мо­вића)

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.