• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

Blog

promocija Matica srpska

На промоцији говорили:
Председник Матице српске др Драган Станић
Епископ бачки др Иринеј Буловић
Епископ пакрачко-славонски Јован Ћулибрк
Академик др Љубодраг Димић
Аутор Јован Мирковић

Да је и Ри­мо­ка­то­лич­ка цр­ква би­ла ак­тив­ни уче­сник у спро­во­ђе­њу хр­ват­ске др­жав­не по­ли­ти­ке све­до­че и фо­то­гра­фи­је и фак­си­ми­ли до­ку­ме­на­та о ње­ној са­рад­њи са уста­шким ре­жи­мом. Ка­то­лич­ки све­ште­ни­ци су то­ком це­лог ра­та, у мно­гим слу­ча­је­ви­ма, би­ли ин­спи­ра­то­ри, ор­га­ни­за­то­ри или ди­рект­ни из­вр­ши­о­ци зло­чи­на над срп­ским на­ро­дом. Три ко­ман­дан­та ло­го­ра Ја­се­но­вац би­ли су ра­ни­је ка­то­лич­ки све­ште­ни­ци. Епи­ско­пат Ри­мо­ка­то­лич­ке цр­кве, на че­лу са над­би­ску­пом Сте­пин­цем, ни­је ни­кад отво­ре­но осу­дио зло­чи­не над срп­ским на­ро­дом, ни­ти се јав­но дис­тан­ци­рао од зло­чи­нач­ког де­ло­ва­ња хр­ват­ске др­жа­ве и ње­них струк­ту­ра у пе­ри­о­ду од 1941. до 1945. го­ди­не.

Текстови и фо­то­гра­фи­је у овој књи­зи од­у­пи­ру се про­то­ку вре­ме­на и оп­ста­ју као трај­ни и увер­љи­ви до­ку­мен­ти ко­ји ре­чи­то го­во­ре о стра­да­њу срп­ских цр­ка­ва и о уни­шта­ва­њу срп­ског на­ро­да на те­ри­то­ри­ја­ма ко­је су би­ле под вла­шћу Независне Државе Хрватске од 1941. до 1945. године.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.