• 0 Items - 0 дин.
    • Ваша корпа је празна.

Јован наше душе

Приредиле

Санда Рашковић Ивић

Вјера Рашковић Зец

Посебна издања 978-86-7396-860-5 16,5х23,5 cm, 352 стр. тврди повез, колор фотографије 2023.
Подели

In memoriam ЈО­ВА­НУ ИВИ­ЋУ (1997–2022)

Раскошна, богато опремљена монографија о Јовану Ивићу, младом интелектуалцу ренесансног образовања, изузетне интелигенције и огромног срца. Написана пером његове породице, породичних пријатеља, професора и личних пријатеља.

 

*

Јован Ивић потомак је славних предака. У Јо­ва­но­вој по­ро­ди­ци би­ла су че­ти­ри ака­де­ми­ка, Јо­ва­нов отац Алек­сан­дар Ивић, ма­те­ма­ти­чар, ба­ка Мил­ка Ивић, лин­гви­ста, де­да Па­вле Ивић, лин­гви­ста и де­да Јо­ван Ра­шко­вић, не­у­роп­си­хи­ја­тар. Јо­ва­но­ва ба­ка Мил­ка Ивић је би­ла уну­ка пе­сни­ка Во­ји­сла­ва Или­ћа. Ба­ка по мај­ци Та­тја­на би­ла је углед­ни ле­кар, ин­тер­ни­ста хе­ма­то­лог. Јо­ва­нов отац Алек­сан­дар Ивић је био нај­мла­ђи срп­ски ака­де­мик. Мај­ка Сан­да је док­тор пси­хи­ја­три­је и угледна срп­ска по­ли­ти­чар­ка и бивша ам­ба­са­дор­ка Ср­би­је у Ита­ли­ји.

При претрази користите ћирилична или латинична слова. Уместо C и S пишите Ć, Č и Š.