Поезија


Одлазак на острво Арт; Визије – Свет, 3

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

На­слов ове песничке трилогије, Од­ла­зак на остр­во Арт, по­ка­зу­је по­и­ма­ње умет­но­сти као ис­хо­ди­шта из ем­пи­риј­ског, ег­зи­стен­ци­јал­ног у кре­а­тив­но, ...

Опширније...


Име ми је љубав

Додати у корпу

Цена: 570 дин.

Љу­бав је до­ми­нант­но осе­ћа­ње којим песникиња боји своје стихове. Све­ко­ли­ка љу­бав пре­ма жи­во­ту, Бо­гу, при­ро­ди, а на­да­све љу­бав пре­ма во­ље­ном чо­ве­ку, де­ци, ...

Опширније...


Не тражим да знаш

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

„Радмила Стојковић Кнежевић све преводи на раван бајколиких образаца или митолошких алузија чинећи савременост вечном а појединачно општим…   Му­шка­рац и же­на, а они су глав­ни ак­те­ри ...

Опширније...


Херцеговина јуначка крајина – избор народних пјесама

Додати у корпу

Цена: 740 дин.

„У див­ном са­звје­жђу ода­бра­них хер­це­го­вач­ких ју­на­ка ко­ји су до­стој­ни оп­ште сла­ве и пје­снич­ке хва­ле, пре­по­зна­тљи­вим од­сја­јем оза­рен је лик мла­дог ...

Опширније...


Отац мој; антологија песама о оцу српских песника рођених у 20. веку

Додати у корпу

Цена: 1390 дин.

Аутор је у овој антологији објединио песме које су песници 20. века испевали о оцу. Заступљено је преко стотину српских песника, попут Мире Алечковић, Матије Бећковића, Милована Витезовића, Ненада Грујичића, Добрице Ерића, ...

Опширније...


Отисци буђења

Додати у корпу

Цена: 460 дин.

„Бу­ђе­ње је гра­ни­ца сна и ја­ве, не­што као по­лу­ја­ва – по­лу­сан. За­пра­во, и сан и ја­ва. А  Оти­сци бу­ђе­ња ујед­но су оти­сци пр­сти­ју, ко­ји пом­но бе­ле­же ...

Опширније...