Поезија


Одлазак на острво Арт; Подстицаји, 1

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

Ру­ко­пис Од­ла­зак на остр­во Арт у три де­ла, је­дин­ствен је пе­снич­ки про­је­кат на­пи­сан на срп­ском је­зи­ку, не са­мо сто­га што за­пре­ма око хи­ља­ду стра­ни­ца, ...

Опширније...


Одлазак на острво Арт; Пловидба, 2

Додати у корпу

Цена: 770 дин.

Мо­гло би се у сло­бод­ни­јем по­и­ма­њу фор­ме ре­ћи да је ово не­ка вр­ста по­ет­ског ро­ма­на ре­ке, јер ве­ћи­на пе­са­ма има свој лир­ски си­же, де­ло вр­ви од ли­ко­ва, ...

Опширније...


Одлазак на острво Арт; Визије – Свет, 3

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

На­слов ове песничке трилогије, Од­ла­зак на остр­во Арт, по­ка­зу­је по­и­ма­ње умет­но­сти као ис­хо­ди­шта из ем­пи­риј­ског, ег­зи­стен­ци­јал­ног у кре­а­тив­но, ...

Опширније...


Име ми је љубав

Додати у корпу

Цена: 570 дин.

Љу­бав је до­ми­нант­но осе­ћа­ње којим песникиња боји своје стихове. Све­ко­ли­ка љу­бав пре­ма жи­во­ту, Бо­гу, при­ро­ди, а на­да­све љу­бав пре­ма во­ље­ном чо­ве­ку, де­ци, ...

Опширније...


Не тражим да знаш

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

„Радмила Стојковић Кнежевић све преводи на раван бајколиких образаца или митолошких алузија чинећи савременост вечном а појединачно општим…   Му­шка­рац и же­на, а они су глав­ни ак­те­ри ...

Опширније...


Херцеговина јуначка крајина – избор народних пјесама

Додати у корпу

Цена: 740 дин.

„У див­ном са­звје­жђу ода­бра­них хер­це­го­вач­ких ју­на­ка ко­ји су до­стој­ни оп­ште сла­ве и пје­снич­ке хва­ле, пре­по­зна­тљи­вим од­сја­јем оза­рен је лик мла­дог ...

Опширније...